Khóa Huấn Luyện

Huấn luyện viên chính

Huấn luyện viên chính

Huấn luyện viên chính 1. Mục đích Mục tiêu của chương trình là đào tạo các huấn luyện viên có phương pháp luận, định hướng lập kế hoạch, công tác...

Kỹ thuật cứu sinh

Kỹ thuật cứu sinh

Chương trình nhằm huấn luyện thuyền viên đạt năng lực kỹ thuật cứu sinh được nêu tại bảng A – VI/1-1 của bộ luật STCW78, sửa đổi 2010. Để thoả...

Sơ cứu y tế cơ bản

Sơ cứu y tế cơ bản

Nội dung chương trình thoả mãn các yêu cầu về năng lực được nêu tại Bảng A -VI/1-3 của Bộ luật STCW 78/2010. Sau khóa huấn luyện, mỗi học viên...

Phòng chống cháy cơ bản

Phòng chống cháy cơ bản

Nội dung chương trình nhằm đào tạo và huấn luyện đáp ứng những Tiêu chuẩn được nêu tại Bảng A-VI/1-2. Để đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu về năng...

Page 6 of 6 1 5 6

TIN XEM NHIỀU.

TIN MỚI.